Bergö, som före 1830 hette Wargö, är en liten idyllisk ö belägen i havsbandet ca 25 km sydväst om Vasa. Bergö verkade som självständig kommun från
1869 till kommunsammanslagningen den 1 januari 1973, då Bergö blev en del av Malax kommun. Befolkningen på ön har i alla tider varit beroende av
havet och har därifrån på ett eller annat sätt sökt sin utkomst. Säljägare, fiskare, sjömän, fyrvaktare och lotsar är yrken som Bergöborna sökt sig till eftersom
enbart jordbruket på ön inte kunde föda befolkningen. Någon övergripande sammanlänkande bok om Bergö historia har inte tidigare blivit utgiven.
Uppgifter om Bergö i äldre tider finns nog nedtecknade, en rad här och en rad där, men någon samlad historiebeskrivning i bokform finns inte.
I boken Från Wargö till Bergö har hembygdsforskargruppen försökt sammanställa tillgängliga uppgifter om Bergö av privata uppgiftslämnare samt ur
arkiv och privata samlingar. Helmer Smeds bok Malaxbygden utgör till stor del grunden för vårt arbete som fick sin början på 1990-talet.
Tidsperioden som boken omfattar, börjar med att Wargö stiger ur havet och sträcker sig fram till nutid. Boken berättar om de första dokumenterade hemmanen
och dess fiskarbönder, hur deras liv har gestaltat sig genom århundraden med jakt och fiske kombinerat med småskaligt jordbruk. Bergöborna har sedan gammalt
varit lotsar och under modernare tider även fyrvaktare. Boken beskriver den gamla kustfarleden förbi Wargö till Vasa samt Strömmingsbådans fyrplats.
Här behandlas torp, backstugor och fäbodlivet. Politiska skeden i vårt lands historia har även satt spår på Bergö och har här lyfts fram i avsnitten om
rotesoldater och ofärdstider. Bergö Nykterhets- och Ungdomsförening, båtförbindelser till fastlandet, samt emigrationen är andra områden som behandlas.
En förteckning över bomärken från 1700- och 1800-talen finns. Kartor utvisande svaga isar p.g.a. farliga strömdrag. Kartor som utvisar äldre bortrivna
och nyare befintliga fiskarstugor i yttre skärgården. En historisk karta som beskriver byn vid 1900-talets början. Kartor över brunnar, källor, ängar,
backar, bäckar etc. Boken avslutas med dikter och personberättelser från Bergö.Boken säljs till förmån för Bergö Fornminnesförening r.f.Tillbaka